ELYSIUM 24-13

 

DIVINE WORLD ELYSIUM 24-13

Bijbel:

Openbaringen Capittel 19 vers 6 t/m 11

Vers 6
Ende ick hoorde als een stemme eener groote schare / ende als een stemme veler wateren / ende als een stemme van stercke donderslagen / seggende / Halleluja: want de Heere de Almachtige Godt heeft als Koningh geheerscht.

Vers 7
Laet ons blijde zijn / ende vreught bedrijven / ende hem de heerlickheyt geven: want de bruyloft des Lams is gekomen / ende sijn wijf heeft haer selven bereydt.

Vers 8
Ende haer is gegeven / dat sy bekleet worde met reyn ende blinckende fijn lijnwaet: want dit fijn lijnwaet zijn de rechtveerdighmakingen der heyligen.

Vers 9
Ende hy seyde tot my / Schrijft / Saligh zijnse die geroepen zijn tot het Avontmael van de bruyloft des Lams. Ende hy seyde tot my / Dese zijn de waerachtige woorden Godts.

Vers 10
Ende ick viel [neder] voor sijne voeten om hem te aenbidden / ende hy seyde tot my / Siet dat ghy dat niet [en doet,] ick ben uw' mededienstknecht / ende uwer broederen / die het getuygenisse Jesu hebben. Aenbidt Godt. Want het getuygenisse Jesu is de geest der Prophetie.

Vers 11
Ende ick sagh den hemel geopent: ende siet / een wit peert / ende die op het selve sat / was genaemt Getrouw' ende Waerachtigh / ende hy oordeelt ende voert krijgh in gerechtigheyt

Let wel:
Er wordt onder ander op internet/in andere bronnen verwezen naar bepaalde verzen in de Bijbel die gaan over de hemel of de hel, (bijvoorbeeld de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 4), dit betreft echter verwijzingen naar (een) andere hel(len) die hier niet van toepassing zijn. Er bestaan meerdere hemelen en meerdere hellen, er is niet één hemel en hel zoals veel mensen denken.

ELYSIUM 24-13

Vanaf 13-02-2019 wordt ELYSIUM 24-13 geactiveerd voor het bewustzijn van de mens op aarde.

Om bewust contact te kunnen krijgen met ELYSIUM 24-13 zal men eerst moeten belanden in het gebied van Tartaros (Grieks) / Tartarus (Latijn).

TARTAROS (Grieks) / TARTARUS (Latijn):

Dit is de laatste HEL waar de Geest/mens bewust doorheen moet om contact krijgen met het GODDELIJK gebied ELYSIUM 24 -13.

Wanneer men door de HEL gaat wordt men zich pas bewust van wat de kracht van het LICHT / GOD is.

Bovengenoemde heeft ook te maken met het pad van de SIKH DHARMA. Verder dient dit alles ook om bewust te worden van het HOGER BEWUSTZIJN in het zijn. De Geest / mens zal bewust moeten worden van het volgende:

Je moet de grootste diepten van de HEL gevoeld hebben om de Glorie van GOD te kunnen ervaren/beseffen/omvatten. Als je de diepten van de HEL gevoeld hebt en toch blijft vertrouwen op de kracht van GOD, dan heb je bewijs van de kracht en glorie van het LICHT/GOD.

Vanaf 13.02.2019 wordt ELYSIUM 24-13 geactiveerd.

Dit heeft als gevolg dat vanaf 13-02-2019 meer mensen last zullen krijgen in hun gevoels-/belevingswereld.

Meer psychische klachten;

Doordat er steeds meer LICHT in de aarde verankerd wordt en ELYSIUM 24-13 actief wordt zullen de monsters/devils/satans heftiger gaan reageren en de mensheid proberen te blokkeren.

Het GODDELIJK gebied ELYSIUM 24-13 staat voor innerlijke BLIJHEID / LIEFDE.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 10 februari 2019